Hrvatske vode – hidrotehnički objekti d.o.o.

 

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/110 "Izrada sanitarnog spremnika na lokaciji prevodnica Ušće"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/109 " Generalni remont crpnog agregata br.3 i zamjena brtvi na crpkama br.1 i 2. na CS Štalije"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/108 "Izrada i ugradnja okretne zaklopke na rijeci Bednji kod naselja Leskovac Toplički"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/92 "Nabava usluga revizije financijskih izvještaja za 2019.godinu"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/67 "Izrada ograde uz prevodnicu Ušće"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/45 "Izmjena fasadne stolarije i parapetnih zidova sjeverne strane objekta na crpnoj stanici Posavski Bregi"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/107 "Popravak zapornice br.1 na sifonu Odra"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/106 "Nabava i montaža vodomjernih letvi sa geodetskim umjeravanjem i postavom geodetskih točki na CS Štalije, Sv. Foška i CS Most Raša"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/904 "Popravak pogonskog mehanizma za podizanje ustave na CS Mahovo"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/105 "Popravak pogonskog mehanizma ustave na CS Lonja"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/69 "Deratizacija regulacijsko zaštitnih vodnih građevina na području RH"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JNMV 2019/289 "OZS-Zaštitna odjeća-T-shirt"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/102 "Dobava i postava stambeno sanitarnog kontejnera na lokaciju prevodnica Ušće"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/75 Nabava repetitorskog uređaja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/80 "Nabava garderobnih limenih kazeta na 58 objekata"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/79 "Nabava uredske anatomske stolice"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/100 "Popravak niskonaponskog (NN) kaveznog asinkronog elektromotora (90 kW) lociranog na pontonu CS Luke

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/101 "Popravak potopne pumpe (KPR 340; 34 kW) sa crpne stanice "Hum II"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/14 "Defektaža stanja i popravak (rastavljanje,pregled,defektaža,popravak i sastavljanje) crpnog agregata br.1 crpne stanice Dubočac"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/78 "Trimeri,samohodne kosilice i traktorske kosilice"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/99 "Nabava i montaža radara za AVS Mlačine"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/98 "Održavanje tlačnih vodova AVS-a na područjima "VGO za Dunav i donju Dravu"Osijek, te sljedeći VGI-ovi:"Biđ-Bosut"Vinkovci;"Brodska Posavina"Slavonski Brod, "Orljava_Londža"Požega,"Šumetlica-crnac"Nova Gradiš

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/97 "Održavanje tlačnih vodova AVS-a na područjima "VGO za Muru i gornju Dravu"Varaždin,VGO za gornju Savu"te sljedeći VGI-ovi:"Subocka-Strug"Novska,"Ilova-Pakra"Daruvar,"Česma-Glogovnica"Bjelovar,"Lonja-Trebež"K

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/14 "Defektaža stanja i popravak (rastavljanje,pregled,defektaža,popravak i sastavljanje) crpnog agregata br.1 crpne stanice Dubočac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/45 "Izmjena fasadne stolarije i parapetnih zidova sjeverne strane objekta na crpnoj stanici Posavski Bregi"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/42 "Sanacija krova crpne stanice Hrastelnica sa zbrinjavanjem azbest-cementnih ploča"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/98 "Održavanje tlačnih vodova AVS-a na područjima"VGO za Dunav i donju Savu, te sljedeći VGI-ovi;"Biđ-Bosut"Vinkovci,"Brodska Posavina"Slavonski Brod,"Orljava-Londža"Požega;"Šumetlica-Crnac"Nova Gradiška"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/97"Održavanje tlačnih vodova na područjima VGO za Muru i gornju Dravu-Varaždin,VGO za gornju Savu, te sljedeći VGI:"Subocka-Strug"Novska;"Ilova-Pakra"Daruvar;"Česma-Glogovnica"Bjelovar;"Lonja-Trebež"Kutina;"Bano

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/84 "Nabava uredskog materijala , pribora i potrošnog materijala"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/02 "Nabava dizel goriva za rad dizel agregata crpnih stanica"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/19 "Sanacija okretnih zaklopki (čepova) na rijeci Česma i Pakra"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/12 "Popravak okretnih zaklopki VGI-a Virovitica"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/22 "Sanacija okretnih zaklopki (čepova) na spojnom kanalu Ilova-Česma

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/77 "Nabava multifunkcijskih printera u boji"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/59 "Sanacija ulaznog portala brane Letaj"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/41 "Nabava radova sanacije krova crpne stanice Šašna Greda"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/81 "Nabava teretnog vozila"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JNMV 2019/79 "Zamjena fasadne stolarije brane Botonega"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/11 "Popravak okretnih zaklopki VGI-a Donji Miholjac"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/04 "Nabava i isporuka ulja, maziva i mazivih masti za rad hidrotehničkih objekata"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/93 "Nabava usluga osiguranja osoba od posljedica nezgode i osiguranje imovine"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/71 "Periodičko i unutarnje ispitivanje vatrogasnih aparata na objektima"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/89 "Nabava grafičkih i tiskarskih usluga"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2019/01 Zamjenski procesorski modul Z8

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/97 "Nabava teretnog vozila"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/87 "Nabava usluga interventnog strojarskog održavanja na području VGO-a za slivove južnog Jadrana"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/13 Nabava usluga sanacije ustave Draž

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Ugradnja SN postrojenja za crpnu stanicu "Oborovo" i "Ježevo"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/73 "Usluge revizije financijskih izvještaja za 2018.godinu"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Javni poziv na iskaz interesa za pružanje usluge otkupa papira i kartona

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/88 "Nabava usluga popravka crpnog agregata br.1 crpne stanice Tanac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/46 "Nabava usluga popravka kosog krova crpne stanice Dubočac s zamjenom dotrajalih crijepova i građevinske limarije"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JNMV 2018/357 "Nabava usluga izrade tehničkog rješenja za sanaciju NN dijela elektropostrojenja CS "Veraja"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/43 "Sanacija ravnog krova CS Okoli"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/89 "Nabava novog rezervnog transformatora od 50 kVA"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/06 "Nabava usluga sanacije ustava GLOGOVA i BISTRA (spojni kanal na CS Migalovci)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JNMV 2018/285 "Zamjena ležaja crpnog agregata br.4 crpne stanice MIGALOVCI"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/31 "Sanacija NN dijela elektropostrojenja CS Posavski Bregi "

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/26 " Projektiranje NN upravljačkog dijela CS Davor "

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/86 "Popravak crpnog agregata br.3 crpne stanice Vedrine"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/90 "Nabava repetitorskog uređaja"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JNMV 2018/328 "Zamjena hidrauličkih crijeva čistilica sifona Odra i crpnih stanica Dereza i Grlić"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/91 "Nabava CBS uređaja"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/96 Sanacija sustava vakumiranja crpne stanice TIKVEŠ

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/311 "Nabava usluga popravka pogonskog reduktora gravitacijske ustave CS Trilj"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/87 "Interventno strojarsko održavanje na području VGO-a za slivove Južnog Jadrana "

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JNMV 2018/310 "Popravak tlačnog voda AVS Bročice, ustava Trebež;preljev Jantak, Repušnica, Odra-Odra, Medsave"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/95 " Nabava usluga popravka kvara ležaja crpke br.3. crpne stanice Trilj"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/86 "Popravak crpnog agregata br.3 crpne stanice Vedrine"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/49 "Nabava usluga izrade ograde uz cestu prema mjestu VRH"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/48 "Sanacija ograde CS Tikveš"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JNMV 2018/309 " Nabava usluga popravka tlačnog voda AVS Jelengrad, Vaška, Našičko Novo Selo"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/76 "Nabava usluga ispitivanja radnog okoliša"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JNMV 2018/247 "Legalizacija poslovnog objekta u Hrušćici "

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/37 " Sanacija NN dijela elektropostrojenja CS "Puškaš"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/93 "Nabava prijenosnih računala"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/94 " Nabava uredskog materijala i pribora, tonera i tinte"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JNMV 2018/285 "Nabava usluga zamjene ležaja crpnog agregata br.4 crpne stanice Migalovci"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/85 "Održavanje vodokaza na području Dunavskog sliva"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/03 "Nabava usluga remonta hidrauličnog agregata okretnih zaklopki crpnih stanica Oborovo i Mahovo

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/56 "Nabava usluga deratizacije regulacijsko zaštitnih vodnih građevina na području Republike Hrvatske

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/08 "Nabava usluga popravka ustave PRIČAC"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/65 "Nabava električne energije"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/15 "Sanacija čepova (okretnih zaklopki) na području VGI Donji Miholjac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Nabava usluga sanacije tlačnih vodova na području gornje i srednje Save, Mure i gornje Drave

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Nabava usluga sanacije tlačnih vodova na području donje Save, Dunava i donje Drave

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/77 "Nabava usluga izrade revizije i procjene rizika za crpne stanice"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/82 "Nabava sitnog potrošnog materijala za održavanje objekata

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/28 Nabava usluga servisa elektromotora CA br.1 na CS "Lončarica"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/75 Osposobljavanje ovlaštenika poslodavca iz zaštite na radu

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/16 Nabava usluga sanacije ustave "Šarovka"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JNMV 2018/196 "Nabava projekta poslužnog mosta sa grubom rešetkom uz crpnu stanicu Tikveš"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Nabava dva (2) uljna rotorska upuštača sa EMP na CS "Vidrice"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Nabava usluga sanacije ustava Našička Rijeka i Donja Voćinska

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/59 Nabava perifernog telemetrijskog uređaja

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Nabava i isporuka dizel goriva za rad dizel agregata i crpnih agregata pokretanih dizel motorom

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Nabava usluga popravka crpnog agregata crpne stanice Nadin

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Nabava uredskog materijala i pribora, tonera i tinte

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Nabava usluga ugradnje novih transformatora na crpnoj stanici "Konjuša" (2x400 kVA)

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Nabava usluga sanacije ustave Opačac

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Nabava usluga sistematskih zdravstvenih pregleda radnika

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Nabava tehničkog rješenja za sanaciju NN dijela elektropostrojenja CS "Puškaš"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - JN 2018/36 Nabava usluga servisa transformatora ( 2x 400 kVA ) sa CS "Konjuša"

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Sanacija ravnog krova kućice agregata, strojarnice i prostorija rukovatelja brane Ričica - limarski radovi

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Nabava i isporuka ulja i maziva za rad hidrotehničkih objekata

Poziv na dostavu ponude za nabavu - Nabava grafičkih i tiskarskih usluga