Hrvatske vode – hidrotehnički objekti d.o.o.

 

Naručitelj

Naziv: Hrvatske vode – hidrotehnički objekti d.o.o.
Sjedište: Zagreb
Adresa: Savska cesta 100 C, Hrušćica
Matični broj: 01905210
OIB: 50710374054

 

Na temelju članka 80.stavka 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine ", broj :120/16 ) Hrvatske vode - hidrotehnički objekti d.o.o ne smiju sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima ( u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ili podugovaratelja ):

  • GBF Consulting d.o.o. u likvidaciji, Ulica Krizantema 54, Sesvete, OIB: 06615258241

 

 

Objave javnih nabava

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave 2018.

Odluka o provođenju postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga u 2017. godini